Bierzmowanie

Warunki uczestniczenia w przygotowaniu do bierzmowania w parafii:

1. Rola i obowiązki rodziców przy bierzmowaniu

Rodzice są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wychowanie swojego dziecka w duchu wiary i mają współpracować z katechetami odpowiedzialnymi za przygotowanie do bierzmowania.

* Część przygotowania do bierzmowania stanowi katecheza szkolna, udział w niej, postawa ucznia, zachowanie, jak również uzyskane oceny.

* Dla rodziców przewidziane są 2 lub 3 spotkania organizacyjne, kiedy dziecko jest w ósmej klasie szkoły podstawowej i pierwszej klasy szkoły średniej (termin podany w ogłoszeniach parafialnych).

2. Obecność na spotkaniach przygotowawczych

Spotkania przygotowawcze w parafii odbywać się będą raz w tygodniu – w ósmej klasie szkoły podstawowej i pierwszej klasy szkoły średniej (w podanych terminach).

* Kandydat do sakramentu zobowiązany jest do prowadzenia indeksu bierzmowanych (cykl trzy letni).

3. Życie Liturgiczne

Kandydaci mają obowiązek uczestniczenia w każdą niedzielę we Mszy św.

Wpisy do indeksu będą obejmowały udział w wybranych nabożeństwach (np. roraty, droga krzyżowa) i sakramentalną spowiedź (wg ustaleń w indeksie) oraz we wspólnym spotkaniu. Dokładne wskazówki zostaną przekazane na spotkaniach formacyjnych, w ogłoszeniach parafialnych oraz umieszczone na stronie parafialnej.

4. Zaliczenia i egzaminy

Kandydaci zobowiązani są do uzyskania zaliczeń potwierdzających ich wiedzę z zakresu wiadomości: katechizmu, bierzmowania, liturgii sakramentu bierzmowania.


Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym. Kodeks Prawa Kanonicznego (Kodeks Jana Pawła II z 1983):

Kan. 892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Wybór świadka Bierzmowania

1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).

2. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.

3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

4. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic bierzmowanego (wyjaśnienie Kongregacji do spraw Sakramentów i Kultu Bożego, „Notitiae” 20 (1984), nr 211, s. 86.).

Przymioty świadka

1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

5. Nie jest wykluczony przez prawo do spełniania czynności świadka bierzmowania.

Zadania świadka:

1. Przygotowuje do przyjęcia sakramentu.

2. Przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem.

3. Pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń  złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

4. Troszczy się, ażeby bierzmowany postępował  jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.