Chrzest

Chrzest Św.

Sakrament Chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 1130.
W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie (po Mszach św.), który trzeba uzgodnić z ks. Proboszczem.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania 4: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” /KKK 1213/

Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:

  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).

Wymogi i zadania stawiane rodzicom chrzestnym

Chrzestni powinni być obecni jako urzędowi przedstawiciele wierzącego Ludu Bożego, reprezentują więc Kościół. W jego imieniu chrzestni przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem. Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie.

W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne, 8-10; KPK, kan. 874):

†      powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,

†      wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,

†      ukończyli 16 rok życia,

†      są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,

†      prowadzą życie eucharystyczne,

†      żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,

†      nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,

†      nie są rodzicami naturalnymi dziecka.

Wyjątkowo chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872).

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz.

Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi.

1. Nie należy duchowo krzywdzić dzieci, prosząc na chrzestnych ludzi niewierzących, obojętnych religijnie czy niepraktykujących.

2. Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka.

3. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych, nie uczęszczających do Kościoła, nie przystępujących do sakramentów świętych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.

4. Rodziców chrzestnych również należy duszpastersko przygotować do liturgii i pełnienia obowiązków wiary, wśród których najistotniejsze dotyczą podjętych zobowiązań wobec ochrzczonego i odpowiedzialności za jego życie religijne. Chrzestni to nie figuranci w liturgii i życiu przyjmującego chrzest i włączonego do Ludu Bożego.

5. Rodzice powinni się odpowiedzialnie zatroszczyć o chrzest dla swoich dzieci. Nieuzasadnione odkładanie chrztu może pozbawić człowieka pełni łaski, zjednoczenia z Bogiem, a w konsekwencji daru zbawienia. Chrystus bowiem ustanowił ten sakrament, aby on stanowił niejako bramę przez którą człowiek wchodzi w tajemnice Bożej mocy i wiecznego życia. Dla rodziny przez długi czas nowo ochrzczony jest najprawdziwszą świątynią, w której mieszka Bóg. Taki stan zobowiązuje rodzinę i wszystkich mieszkańców do autentycznego życia chrześcijańskiego i najgodniejszych postaw, a w konsekwencji do dziękczynienia za odradzającą moc Jezusa Zbawiciela.