Chrzest

          Sakrament Chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 1130. W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie (po Mszach św.), który trzeba uzgodnić z ks. Proboszczem.

          Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania 4: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" /KKK 1213/


Przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu
rodzice mieszkający na terenie naszej parafii powinni zapisać dziecko w kancelarii
/chrzest dziecka z innej parafii jest możliwy tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania/

Przy zgłoszeniu należy przedstawić:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Dokument potwierdzający zawarcie przez rodziców dziecka sakramentalnego związku małżeńskiego. Jeśli rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa i nie mają przeszkód do jego zawarcia, będą proszeni o podpisanie „Oświadczenia rodziców i rodziców chrzestnych w sprawie katolickiego wychowania dziecka, gdy rodzice nie są związani małżeństwem kanonicznym”. Taki akt podpisują również rodzice chrzestni.
  • Imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych. Jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć ze swojej parafii (tam, gdzie aktualnie mieszkają) zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi, tzn., że są wierzącymi, praktykującymi katolikami. Dotyczy to również tych kandydatów na chrzestnych z naszej parafii, którzy od pewnego czasu przebywają za granicą.