Cmentarz

Regulamin korzystania
z Cmentarza Parafialnego
w Bielanach

Zarząd Cmentarza Parafialnego w Bielanach zwraca się do odwiedzających cmentarz o przestrzeganie następujących zasad:

 • Cmentarz jest miejscem świętym dla rodzin i społeczeństwa, należy zachowywać się godnie i z szacunkiem dla zmarłych.
 • Należy dbać o estetykę i porządek grobów a także grobowców usuwając wyświecone lampki, opakowania, zwiędłe kwiaty, liście, itp, wrzucając je do kontenera oraz do pojemników ustawionych na cmentarzu i placu gospodarczym obok WC.
 • Warunkiem pochowania zwłok na cmentarzu jest posiadanie dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania miejscem w grobowcu lub grobie ziemnym.
 • Miejsce, zarówno pod grobowiec jak i grób ziemny opłacane jest co 20 lat.
 • Wykonywanie grobowców, nagrobków czy przeprowadzanie innych zmian wymaga zezwolenia zarządu cmentarza.
 • Kamieniarze wykonujący nagrobki mają obowiązek przeprowadzania konsultacji z Zarządem Cmentarza lub grabarzem odpowiedzialnym za wymiary nawierzchni.
 • Zakazane jest ustawianie, przestawianie oraz wynoszenie z cmentarza jego urządzeń (np. ławki).
 • Nie wolno sadzić lub wycinać drzew i krzewów bez zezwolenia.
 • Wjazd na parking cmentarny dozwolony jest za pozwoleniem tylko dla samochodów osobowych (na czas pogrzebu).
 • Zabrania się parkowania przy bramie cmentarza w sposób utrudniający bądź uniemożliwiający wjazd na cmentarz.
 • Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki,
 • picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów,
 • wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
 • jazdy pojazdami jednośladowymi (np. na rowerach),
 • wprowadzania zwierząt.

 

INFORMACJE

Zarząd Cmentarza Parafialnego w Bielanach
przyjmuje w kancelarii Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Kraków; ul. Księcia Józefa 176;  tel. 12 429 71 45

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek od 800 do 900; środa i piątek od 1600 do 1700

Sprawy związane z pogrzebami można załatwiać codziennie przed Mszą świętą
[poniedziałek, środa, piątek godz. 1800 // wtorek, czwartek, sobota godz. 700]

Cmentarz jest otwarty:
kwiecień – wrzesień 800 – 2000
październik – marzec 800 – 1800
tylko w podanych godzinach otwarcia można przebywać na cmentarzu.

 

 

 

REGULAMIN „BIELAŃSKIEGO” CMENTARZA PARAFIALNEGO
z dnia 01 stycznia 2022 roku.

 

 1. Cmentarz w Krakowie – Bielanach jest własnością Kościoła – Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Bielanach.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez osobę wyznaczoną.
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
 4. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa grobowców, stawienie nagrobków, układanie płytek, kostki brukowej wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane Administratorowi cmentarza i podejmowane za Jego zgodą. Wykonywanie usług Kamieniarskich i budowalnych, wymagają wcześniejszego zgłaszania Administratorowi cmentarza.
 5. Osoby, które układają kostkę brukową przy swoim grobie, przyjmują do wiadomości, że w przypadku kopania grobu obok, kostka może ulec częściowemu demontażowi, a ponowne jej ułożenie nie leży po stronie grabarza.
 6. Niedozwolone jest na terenie cmentarza: samowolne sadzenie drzew i krzewów; deptanie po grobach; przebywanie osób w stanie nietrzeźwym; picie alkoholu; palenie papierosów; wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych; wprowadzanie psów innych zwierząt; zabierania kwiatów, zniczy z cudzych grobów; jazda na rowerze, deskorolkach itp.; ustawianie ławek bez zezwolenia (postawione dotychczas ławki i nasadzone drzewa i krzewy mogą być usunięte); wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody i wiedzy Administratora.
 7. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 9. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 10. Zaleca się, aby nagrobki ustawione na mogiłach indywidualnie ubezpieczyć od kradzieży i zdarzeń losowych.
 11. Przy okazji pochówku bądź rezerwacji miejsca składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza. Złożenie ofiary potwierdza się w Kancelarii Parafialnej, odpowiednim dokumentem.
 12. Osoba przez dokonanie rezerwacji nie nabiera praw własności co do miejsca na którym znajduje się grób, lecz staje się czasowym dysponentem na okres 20/30 lat. Jeżeli po ww. okresie dysponent nie dokona dalszego przedłużenia dysponowania, to Administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z miejsca na cmentarzu. Grób ziemny może być przekopany i ponownie użyty jako nowe miejsce grzebalne po upływie 20 lat od pochówku.
 13. Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci i pozostałości winny być niezwłocznie usuwane z grobu i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 14. Prace przy nagrobku, grobowcu, obramowaniu i tym podobne należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobowcach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Zakład kamieniarski wraz z rodziną Zmarłego odpowiada za uporządkowanie miejsca po wykonaniu prac. Jeżeli zakład kamieniarski nie pozostawi należytego porządku, już nie będzie mógł podejmować żadnych prac na tym cmentarzu.
 15. Parafia Rzymskokatolicka i Administrator cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na wskutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu oraz kradzieży rzeczy pozostawionych bez nadzoru.

 

 

Urząd Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Bielanach zezwala na budowę piwniczki / postawienie nagrobka w miejscu o numerze ................................ .

 1. Aby otrzymać zezwolenie, nabywca miejsca pod grób ziemny lub grobowiec, uiszcza opłatę na rzecz Parafii (płatne za 20 lub 30 lat z góry).
 2. Wykonawcą piwnic murowanych na Cmentarzu Parafialnym jest firma „Vładex” – Liszki, lub firma „Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Bartkowicz”, które udzielaną gwarancje na wykonane prace. Pozwolenie dla innych firm, po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem i wpłacie opłaty gwarancyjnej.
 3. Wytyczenie grobów, grobowców oraz podanie prawidłowych wymiarów nawierzchni należy do firm „Vładex” – Liszki, lub „Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Bartkowicz”.
 4. W razie zbudowania nagrobka / grobowca niezgodnie z podanymi wymiarami, całkowitą winę i odpowiedzialność ponosi dysponent (użytkownik), a Parafia nie udziela żadnych gwarancji. Ponowne otwarcie grobu lub grobowca nastąpi po usunięciu niezgodności.
 5. Ziemia z wykopów musi być natychmiast przewieziona na miejsce składowania lub wywieziona poza teren cmentarza.
 6. Wykopy muszą być zawsze zabezpieczone, a odpowiedzialność za to ponosi wykonawca prac.
  • Do prac dopuszcza się wykonawcę, który posiada firmę (opłaca ZUS i podatek od pracowników), potwierdza na specjalnym oświadczeniu, że ponosi odpowiedzialność od nieszczęśliwych wypadków i zabezpieczy teren wokół wykonywanej pracy zgodnie z zasadami BHP (dotyczy firm, które nie mają uprawnień do prac na Cmentarzu Kraków-Bielany).
  • Wykonawca nagrobka (kamieniarz) przedstawia Parafii projekt nagrobka do zatwierdzenia przez projektanta Cmentarza p. inż. Małgorzatę Brach (poza projektami standardowymi). W celu uzyskania zgody na wykonanie nagrobka niestandardowego należy skontaktować się z Proboszczem Parafii.
  • Wykonawca grobowca / nagrobka zgłasza odbiór p. grabarzowi – Piotrowi Bartkowiczowi. Po jego akceptacji grobowiec może być przyjęty do użytkowania (nie dotyczy wykonawcy firm „Vładex” – Liszki, lub „Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Bartkowicz”).
  • Wykonawca grobowca musi posiadać uprawnienia do wykonywania grobowców lub nagrobków oraz udzielić gwarancji na jakość i prawidłowość wykonanej pracy, co najmniej na 20 lat.
 7. Prac nie wolno wykonywać w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy.
 8. Należy dbać, aby podczas prac nie uszkodzić i nie zabrudzić grobów, alejek cmentarza a także rosnących tam drzew i krzewów.
 9. Nie wolno sadzić drzewek ani krzewów obok grobów w alejkach i przejściach.
 10. Wszelkie prace należy wykonywać tylko w godzinach otwarcia cmentarza (zima 8-16; lato 8-18).
 11. Nie wolno wstawiać ławeczek przy grobach lub grobowcach.
 12. Przekroczenie w/w zarządzeń będzie likwidowane przez pracowników cmentarza.
 13. Koszty utrzymania cmentarza – korzystanie z wody, wywóz śmieci, oświetlenie i sanitariaty zostały wpłacone.
 14. Wjazd na cmentarz opłacony / nieopłacony / gratis
 15. Miejsce pod grobowiec lub grób ziemny jest opłacone do dnia … . Przed upływem ww. daty lub w wyjątkowych sytuacja rok po jej upływie, należy odnowić opłatę za korzystanie z miejsca na grób ziemny lub grób kabinowy (piwnice). Po tym terminie miejsce może być odsprzedane przez Parafię innej osobie, a kości (szczątki) zostają przeniesione do ossarium – miejsca zbiorowych szczątków zmarłych.
 16. Do niniejszego zezwolenia zostaje dołączony Regulamin Cmentarza Parafialnego w Krakowie – Bielanach z dnia 01 stycznia 2019 roku.
 17. Dokument został spisany i podpisany przez strony, co jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków oraz regulaminu Cmentarza. Jest to także dowód prawa do dysponowania grobem.

 

WARUNKI TECHNICZNE PIWNIC BETONOWYCH ORAZ POSADOWIENIA NA NICH NAWIERZCHNI GROBOWCOWYCH NA CMENTARZU PARAFIALNYM NA BIELANACH

Stwierdza się, że piwnica betonowa posadowiona w miejscu o ww. numerze wykonana jest zgodnie z warunkami technicznymi przyjętymi na Bielańskim Cmentarzu i ma następujące gabaryty:
- wymiar zewnętrzny w części podziemnej - 2,55m x 1,30m
- wymiar zewnętrzny w części naziemnej - 2,45m x 1,20m
- światło piwnicy - 2,15m x 0,90m
- głębokość

Jednocześnie informujemy właściciela(i) piwnicy oraz wykonawców nawierzchni grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić: l,30m x 2,55m oraz, że nie można zawężać światła wewnętrznego piwnicy.

Wykonawca nawierzchni grobowcowej zobowiązuje się do udzielenia zleceniodawcy (właścicielowi piwnicy) przynajmniej pięcioletniej gwarancji na wykonaną oraz zamontowaną nawierzchnię piwnicy.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszych warunków technicznych upoważniają właściciela cmentarza do działań mających na celu wyegzekwowanie ustaleń lub poddadzą orzecznictwu właściwego sądu.

Niniejsze pismo zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla właściciela piwnicy, drugi dla właściciela cmentarza parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Bielanach.