Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu./kan. 1055/

Kan. 1063 – Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana przede wszystkim:

1° poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców;

2° przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków;

3° przez owocne sprawowanie liturgii małżeństwa, która winna ukazywać, że małżonkowie są znakiem i zarazem uczestniczą w tajemnicy jedności oraz płodnej miłości Chrystusa i Kościoła;

4° przez świadczenie pomocy małżonkom, ażeby wiernie zachowując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie coraz bardziej święte i doskonałe.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:

-dowody osobiste;

-aktualne  metryki chrztu /dokumenty z Parafii chrztu – ważny 6 miesięcy/;

-dokument potwierdzający przyjęty sakrament bierzmowania ;

-świadectwo z ostatniej klasy ukończenia religii szkolnej;

-świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i zaświadczenie z poradni dla narzeczonych;

-dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zgodny z dowodem tożsamości);

-w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia);

-jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka;

– jeżeli żaden z kandydatów do małżeństwa nie pochodzi z parafii, gdzie zamierzają zawrzeć Sakrament, należy przynieść zezwolenie z parafii narzeczonego lub narzeczonej.

Pragnienie zawarcia Sakramentu Małżeństwa (wraz z dokumentami) proszę zgłaszać

przynajmniej 3 miesięcy wcześniej.